Att bo i Spanien

Allmän information om att bo i Spanien och Quesada/Rojales

Många människor verkar ha svårt att få vederhäftig information vad gäller hur det spanska samhället fungerar. Därför florerar många myter och desinformation.

Denna information har till syfte att bringa klarhet i några av de väsentliga dag-till-dag-frågorna.

1. NIE/NIF-nummer

Spansk lag föreskriver att alla, oavsett nationalitet, resident eller icke resident, som har något officiellt intresse i Spanien måste ha ett NIE/NIF-nummer så att dom kan identifiera sig i officiella dokument och andra sammanhang.
Om man ska köpa eller hyra fritidsbostad, fast bostad, båt, bil etc. är innehav av ett NIE/NIF-nummer nödvändigt.
Samma gäller för att teckna kontrakt för elförsörjning, vatten, telefon etc. Dessa leverantörer accepterar bara kunder som betalar automatiskt via sina bankkonton. För att öppna bankkonto erfordras ett NIE/NIF-nummer.
Samma gäller om man ska teckna försäkring eller vid köp av annan service, inklusive läkarvård och social service.

Man ansöker om NIE/NIF-registrering hos den lokala polisen på bostadsorten genom att förete pass och korrekt ifylld ansöknings-blankett som finns hos polisen. Boende i Quesada och Torrevieja ansöker på polishuset hos Polis Nacional i Orihuela.

Det finns särskilda byråer som mot arvode sköter ärendet åt den ansökande. Den ansökande måste dock vara närvarande hos myndigheten för intervju.

2. Mantalsskrivning/Padron

 Att mantalsskriva sig har inte ansetts som så viktigt som det borde av många människor. Det ger inte bara rätt till att rösta i lokala val utan är även nödvändigt för att åtnjuta kommunala tjänster.

Fördelar med mantalsskrivning

 1. Mantalsskrivningsregistret ger myndigheterna information om antalet invånare i kommunen och dess sammansättning.
  Dessa uppgifter ligger till grund för beräkning av de statliga medel som fördelas mellan kommunerna och som påverkar antalet läkare, skolor, poliser, brandmän etc i kommunen.
  Det är således viktigt att man mantalsskriver sig, även om man bara tillbringar en kort period i landet.
 2. Invånare som är mantalsskrivna har rätt till:
  1. Kommunhusets service och tjänster
  2. Hjälp från sociala myndigheter
  3. Deltagande i alla kommunens aktiviteter såsom kultur, sport, kurser etc.
  4. Sjukvård, vuxenutbildning etc
  5. Deltagande i ”Imerso”-programmet – sociala aktiviteter och fritids­program.
 3. Andra tjänster
  1. Dra nytta av kommunal service såsom swimmingpool, vouchers, gymnastik m.m.

Mantalsskrivning är nödvändig för alla typer av registrering såsom fordons­registret, ID- handlingar etc.

Hur mantalsskriver man sig?

Ta med pass eller annan ID-handling tillsammans med senaste vatten- eller elräkning (om namn och adress står på den). Har man ingen räkning duger ägande-/hyresbevis på den fastighet man bor i.
Det finns en särskild disk i kommunhuset märkt ”Padron” som hanterar registreringen. Det går snabbt och problemfritt.

Om man har registrerat sig en gång brukar man få en påminnelse efter en tid att göra detta igen. Om inte, så gör detta åtminstone vartannat år.

Efter registreringen är det lämpligt att gå till disken för sjukkort, s.k. SIP-kort och få ett sådant också. (vilket kräver mantalsskrivning).

3. Rösta i lokala val

Om du är Europeisk medborgare och är mantalsskriven, har NIE/NIF-nummer och är registrerad i ”Censo”; då har du rätt att rösta i lokala val.

För att bli registrerad i Censo behövs följande:

 1. Kopia på mantalsskrivningen
 2. Residencia eller NIE/NIF-nummer
 3. Pass

Registreringen sker i kommunhuset i Rojales.

4. Residencia

Spanien har nyligen uppdaterat sina regler gällande NIE/NIF och Residencia. Den officiella policyn nu är att ”nya” utlänningar som vill, antingen bo i eller köpa bostad i Spanien, måste fylla i såväl blanketten EX16 residencia/Registro Central de Extranjeros/ som blanketten EX 14/NIE/NIF/. Detta gäller oavsett om man köper permanent bostad, fritidsbostad eller hyr bostad. Utan att ha registrerat sig som Residencia har man inte laglig rätt att uppehålla sig i landet mer än 90 dagar innan man återvänder till hemlandet. Alternativet är att man ansöker om temporärt eller permanent uppehållstillstånd.

Läs mer på hemsidan www.practicalspain.com/NIE.html

5. Åtnjutande av spansk sjukvård

Torreviejaområdet, dit Rojales/Quesada hör, är välförsörjt vad gäller sjukvårdsservice med bl.a. ett av Europas mest moderna sjukhus. Även i Rojales/Quesada finns två moderna vårdcentraler, ”SALUD” i Rojales och Clinic Doña Pepa.

När man bor i Spanien måste man ha ett blått ”European Health Insurance”-kort för att få fri tillgång till den generella sjukvården. Detta kort får man i sitt hemland – i Sverige från Försäkringskassan.

För att bli registrerad hos en lokal läkare i sitt bostadsområde, krävs ett s.k. SIP-kort. För att få ett SIP-kort måste man vara mantalsskriven. (Se avsnittet 2 Padron.)

Det existerar två typer av SIP-kort; ett temporärt som måste förnyas var sjätte månad för de som bara är NIE/NIF-registrerade och ett permanent kort för de som är Residencia. Det temporära täcker endast akut vård men inte specialistvård eller operationer o.d. Ett permanent kort berättigar till full hälsoservice.

Den som har intyg på att man är pensionär har tillgång till fri ordinering av mediciner i sådana fall då man blivit av med sin medicin eller behöver förnya recept t.ex. Intyg som pensionär erhålls från Försäkringskassan i Sverige och det ska vara utfärdat på spanska.

Vid uppenbar nödsituation täcker det blå Europakortet nödvändig sjukvård.
För att som pensionär åtnjuta mer fullständig hälsovård/sjukvård behöver man ha följande dokument;

 1. Blankett E121 (två original/person). Med denna blankett får man ett hälsovårdsnummer för pensionärer.
 2. Passkopia
 3. Recidencia, kopia
 4. Original mantalsskrivning

För att få det permanenta SIP-kortet presenteras dessa dokument i Kommunhuset i Rojales vid disken ”Torrevieja Hospital Acreditation”. Det kommer sedan att ta ca två veckor innan man får kortet.

För icke pensionärer som vill ha tillgång till generell sjukvård krävs att man presenterar E106 blanketten på samma ställe i kommunhuset (se ovan!)

6. Lokal busservice

En lokal busslinje finns mellan Rojales Centrum och respektive urbanisationer.

7. Utbildning i Rojales kommun

För barns skolgång finns såväl förskola, grundskola och gymnasium i Rojales.

Kommunen tillhandahåller även utbildning för vuxna, bl.a. fri utbildning i spanska för utlänningar.

Information om detta kan fås i kommunhuset.

8. Bilkörning i Spanien

Tänk på följande vid färd:

 1. Promillegränsen är 0,5.
 2. Giltig försäkring. Tänk på, att även kvitto på betalning skall visas upp.
 3. Bogsering av bil får inte ske i Spanien. Enbart bilbärgning.
 4. Betald bilskatt (suma) Kvitto skall kunna visas upp.
 5. Giltigt besiktningsmärke (”ITV”)
 6. Räddningsväst skall finnas.
 7. Reservdäck.
 8. Reservlampor och säkringar.
 9. 2 varningstrianglar.
 10. Reservglasögon om du använder glasögon.

Bevis på:

 1. Ägare av fordonet.
 2. Besiktningsprotokoll.
 3. Giltigt körkort för EU eller Spanien.
 4. Icke resistenta behöver även visa upp EU Id-handling eller pass.

9. Gas

Flera av våra medlemmar använder sig av gas.  Av försäkringsskäl gäller att fast installation ska besiktas vart femte år och att gasslangar inte får vara äldre än fem år (se bäst före datum på slangen).
Besiktning av fast installation beställs hos din gasleverantör. Observera att besiktning alltid föregås av telefonsamtal eller brev från gasleverantören, där tid och datum anges för besiktningen.

Varning för spontana kontrollanter, som uppger att de kommer från gasleverantören.

10. Teknisk information

  Från Temakväll den 17 mars 2009

11. Avfallsinformation

Fr o m den 1 mars 2013 kommer endast de som har tillstånd ha rätt att slänga trädgårdsavfall vid avfallsanläggningen mittemot Aguapark.

Tillstånd kan begäras hos Ayuntamiento i Rojales samt hos Centro Municipal i Quesada.

 

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin